Privacy statement

Privacyverklaring Hot Networkz
Hot Networkz respecteert uw privacy en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Hot Networkz gaat dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied.

Hot Networkz
Hot Networkz is een fieldmarketing bureau met diverse vestigingen verspreid over heel Nederland. Hot Networkz maakt onderdeel uit van HN Group. Naast Hot Networkz vallen ZSP netwerk en HN Direkt ook onder de HN Group. Het hoofdkantoor van Hot Networkz is gevestigd te Haarlem, aan Kruisweg 41.
Om wederzijds vertrouwen, een duurzame relatie en een transparante samenwerking te realiseren tussen onze opdrachtgevers, de eindconsumenten, onze medewerkers en Hot Networkz, willen wij van Hot Networkz graag onze werkwijze en omgang van uw persoonsgegevens met u delen middels deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de relatie tussen u en Hot Networkz.

Doel van verwerking
Hot Networkz is als Verwerker van haar opdrachtgevers verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kan Hot Networkz niet voldoen aan de afspraken zoals beschreven in de (Verwerkers)overeenkomst gesloten met de opdrachtgevers. Dit betreft Grondslag 1: noodzakelijk belang voor uitvoering overeenkomst. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Backoffice afdeling actief en in dienst van Hot Networkz en gevestigd op het Hoofdkantoor te Haarlem. De derde ontvanger zijn onze opdrachtgevers.

Hot Networkz is Verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen (toekomstige) medewerkers. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kan een nieuwe medewerker niet in dienst treden bij Hot Networkz. Dit is nodig voor de (pre-) contractuele fase en aangifte bij de Belastingdienst.

Hot Networkz gebruikt uw persoonsgegevens primair voor het verwerken van uw deelname aan een van onze verkoopacties van een specifieke opdrachtgever of voor eigen (interne) marketing acties bij indiensttreding. Ook kunnen we de gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren én om onze boodschap verder te verspreiden. Het kan dat wij wegens (wettelijke) financiële en/of fiscale verplichtingen uw gegevens moeten bewaren. Hot Networkz zal uw persoonsgegevens in de regel niet verstrekken aan derden/ alleen aan derden verstrekken in het kader van de hiervoor genoemde activiteiten.

Hot Networkz vindt zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens van groot belang. Dit betekent onder meer dat wij discreet met uw persoonsgegevens omgaan en we enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast maken we gebruik van een software procedure en handhaven wij een privacy beleid. We nemen hierbij alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen in acht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en/of tegen diefstal en verwijderen uw persoonsgegevens indien wij deze niet meer nodig achten voor de werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Hot Networkz verwerkt enkel de gegevens die door u tijdens inschrijving of telefonisch achteraf worden opgegeven. De gegevens zijn voornamelijk standaard gegevens zoals NAW, e-mail adres en een telefoonnummer. Daarnaast worden er ook een aantal gevoelige persoonsgegevens gevraagd zoals bankgegevens en BSN (bij indiensttreding).
Daarnaast registreert Hot Networkz de aan u verstrekte toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord). Om deze opnieuw te kunnen verstrekken indien u ze onverhoopt vergeet en om misbruik te kunnen opsporen en tegen te gaan.

Hot Networkz verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van deelname aan een van de verkoopacties of voor registratie in het sollicitatiebestand.

Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • U abonnee kunnen maken bij een van onze opdrachtgevers;
 • U kunnen laten deelnemen aan een actie van een van onze opdrachtgevers;
 • U kunnen registreren in onze app;
 • U kan solliciteren op een van onze vacatures;
 • Wij administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet/ deelname;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze promotors;
 • Het Callcenter contact met u kunnen laten opnemen voor de kwaliteitscontroles;
 • Het Recruitment team contact met u kunnen laten opnemen voor een sollicitatie afspraak;
 • Het salaris kunnen uitbetalen;
 • Interne en externe controles kunnen uitoefenen op onze diensten.

Cookies
Wij verzamelen gegevens aan de hand van cookies op de website. Wij vergaren hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor u in geen enkel geval aan uw websitebezoek gekoppeld kunt worden.
Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar u helpt ons er heel erg mee wanneer u er wel voor kiest om uw geanonimiseerde gegevens met ons te delen. Wilt u meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop u deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan hier hier onze cookie policy.

Bewaren en beveiligen
Hot Networkz verzamelt en bewaart de verkregen persoonsgegevens in een database die conform de huidige stand van techniek beveiligd is zowel tegen gegevensverlies als enige onrechtmatige vorm van inzage of verwerking.
Hot Networkz bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Hot Networkz streeft erna om persoonsgegevens te vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn om de doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Rechten tot inzage, wijziging en verwijdering
Uiteraard heeft u verschillende rechten. Deze worden hieronder omschreven. U kunt te allen tijde de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven en door Hot Networkz zijn opgeslagen inzien, wijzigen en/of laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@hotnetworkz.com

1. U heeft het recht tot inzage, correctie, aanvullen of verwijdering van uw persoonsgegevens.
2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u verzet kan aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor e-mail marketing.
3. U heeft het recht uw toestemming van verwerking in te trekken.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Hot Networkz in algemene zin, zowel bij Hot Networkz als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samenvattend:

 • Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij zijn de Verwerker van uw persoonsgegevens;
 • Onze opdrachtgevers zijn de Verwerkersverantwoordelijke;
 • Wij verwerken enkel uw gegevens zodat u kan deelnemen aan de acties;
 • Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens zodat u kunt deelnemen aan de sollicitatieprocedures en mogelijke indiensttreding;
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor overige doeleinden;
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden;
 • Wij vragen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn;
 • Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan het wettelijke of in de overeenkomst vastgestelde bewaartermijn;
 • U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens.

Inlichtingen, informatie en klachten
Voor vragen en/of opmerkingen betreffende deze privacyverklaring kunt u terecht bij de Compliance en Privacy Officer: Debbie Spoor.

Contactgegevens
Hot Networkz
T.a.v. Debbie Spoor
Kruisweg 41
2011LA Haarlem
privacy@hotnetworkz.com
023-5274723